NKK

Innavl og innavlsgrad – hva er det?

Posted on Updated on

 

16831442_10158373554470624_1162955322_n

Vi får mange spørsmål ift hva innavl er. Norsk Eurariser Klubb har forklart dette fint på sin side så vi anbefaler at man går inn og leser her.

Innavl er parring mellom dyr som er nærmere beslektet enn gjennomsnittet av parringer i rasen.

Det som regnes som innavl i en rase med mange individer, regnes ikke nødvendigvis som innavl i en rase med færre individer. Faren for å få en valp som er innavlet blir større i en rase med få individer. Disse rasene har ofte en snever avlsbase og faren for at det skal oppstå innavlsproblemer er derfor større enn dersom man velger en rase med mange individer.

Det samme problemet kan oppstå dersom det er snakk om en tallmessig stor rase der de fleste hundene (kanskje alle) stammer fra kun et fåtall avlsdyr.

Hva er problemene med innavl?

Det største problemet med innavl er at man dobler på like gener. Det kan være positivt når det gjelder utseende, men som regel negativt når det kommer til sykdommer og mentalitet.

De fleste sykdommer nedarves ressesivt. Det betyr at foreldredyrene kan være friske uten tegn på sykdom. Men når to avlsdyr som begge bærer på et sykdomsgen får valper sammen, vil en fjerdedel av valpene bli syke. Halvparten av de friske valpene vil bære sykdomsgenet med seg videre og bare en fjerdedel av valpene vil være friske og fri for sykdomsgenet.

Problemet er at man ikke kan vite hvem disse friske valpene som ikke bærer genet er uten å ta i bruk gentesting. En gentest gir ikke alle svar, da en ikke har kommet så langt i forskning ennå. Det finnes heller ikke gentester for alle sykdommer. Gentesting er derfor ingen hvilepute.

Man regner med at alle hunderaser har sykdommer og alle hunder, uansett rase eller manglende sådan, bærer på ett eller flere sykdomsgener. Når man gjennom innavl parrer to beslektede foreldredyr er sjansen for at man treffer på to foreldredyr som bærer på det samme sykdomsgenet langt større enn når man parrer to ubeslektede dyr.

Et annet stort problem med innavl er innavlsdepresjon. Dette betyr økt sykdomsfrekvens, nedsatt livskraft, redusert holdbarhet og redusert fruktbarhet.

Disse problemene oppstår på grunn av tap av egenskaper på grunn av økt antall like (homozygote) gener i genparene. Dette fører til at bl.a. immunforsvaret blir mindre effektivt ved at individets mulighet for å produsere antistoffer blir drastisk redusert.

Hva er matadoravl?

Matadoravl betyr gjentatt bruk av samme hann, som regel på grunn av popularitet og/eller manglende tilgjengelighet av andre hanner. Det fører til at mange hunder i neste generasjon er i slekt med hverandre. Matadoravl vil derfor øke faren for innavl i en rase.

I og med at tisper kun får et begrenset antall valper etter seg i forhold til en hann, er matadoravl som regel et problem der det er snakk om populære hanner.

NKKs grunnleggende anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5 % av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en 5-års periode. Har man en rase med 100 registreringer årlig skal et avlsdyr ha maks 25 avkom etter seg i hele avlsdyrets levetid. NEK følger desse avlsanbefaligene til NKK.

Hvor stor innavlsprosent?

Innavlsprosenten viser hvor stor prosent av genene som er lik hos både far og mor. Genetikerne fraråder tettere innavl enn 6,25 prosent. Dette er det samme som parring av søskenbarn. Parrer man halvsøsken får man 12,5 prosent innavl.

Mange kombinasjoner kan virke til å gi en lav innavslprosent. Når man ser nærmere på stamtavlen kan det vise seg at en eller flere hunder går igjen mange steder på stamtavlen til både far og mor slik at innavlsprosenten kan bli høy på kombinasjonen, uten at foreldredyrene ser ut til å være i nær slekt hvis man kun ser på de 3-4 nærmeste slektsleddene.

Når man skal sjekke innavlsprosenten er det derfor viktig å sjekke lenger bak på stamtavlen enn 3 generasjoner og ikke minst sjekke at eventuelle avlsmatadorer på stamtavlen ikke står oppført med forskjellige registreringsnummer flere steder på stamtavlen.

Enkelte hunder har flere ulike registreringsnummer fordi de har avkom i flere land. I databasen blir hunder med ulike registreringsnummer regnet som to ulike hunder. Det kan føre til at kull med stor innavlsprosent står oppført med en lavere innavlsprosent i en database enn det som er reelt. Norsk Kennelklubb advarer mot dette når de omtaler sin database som heter Dogweb, se beskrivelse av Dogweb nedenfor.

Dogweb er Norsk Kennelklubb sin database over norske hunder og kull. Den innholder innavlsgrad, HD registreringer med mer. Følgende er hentet fra NKK sine sider:

«Innavlsgrad i DogWeb
NKK har i første omgang valgt å publisere en beregnet innavlsgrad på hver enkelt hund i databasen samt at systemet beregner innavlsgraden på en fiktiv stamtavle for en kombinasjon som man planlegger. Et meget nyttig verktøy for de aller fleste oppdrettere.

Det er meget viktig å være klar over svakhetene ved slike beregninger i NKKs hundedatabase.

NKK og sikkert alle andre kennelklubbers, database har i utgangspunktet aldri vært laget for å kunne foreta slike beregninger . Hovedhensikten var “å føre register over raserene hunder” og å kunne skrive ut en stamtavle til disse hundene. Med dette som hovedmål var det ikke “så viktig” om en hund ble dublisert i databasen og forekom flere ganger med forskjellige reg.nr. Den utskrevne stamtavlen var rett.

Et annet “problem” er FCIs regler for registrering av importer. Disse reglene medfører at hunder skifter reg.nr etterhvert som de flytter. Eksempelvis en norsk hund selges som valp til Danmark. I DK får denne nytt reg.nr. Mens den er i DK parres den med en norsk tispe. Hunden selges videre til Spania og noen i Norge importere sæd fra denne nå spanske hannhunden og bruker denne på en norsk tispe. I NKKs database kan denne opprinnelige norsk hunden nå forekomme med tre forskjellige reg.nr og alt er gjort etter regelverket.

Dette problemet oppstår også med hunder fra England som har et reg.nr. brukes i Norge med dette og senere får et Stud book nr. og så brukes med dette. Det er umulig for andre enn de som har inngående kjennskap til en rase å oppdage og evt. korrigere slike “feil”. Hundens navn er ofte, men langt fra alltid, en god nok identifikator. NKK har til hensikt å utvikle et system som gjør det mulig for klubbene å rapportere slike “feil” i databasene slik at vi kan få oppdatert og korrigert dette. Samtidig vil NKK jobbe både mot Nordisk Kennel Union og FCI for å fjerne regelen om å endre et reg.nr.

Beregning av innavlsgrad bruker selvfølgelig hundenes registreringsnummer som identifikator av hvert enkelt individ og det er altså flere tilfeller hvor samme hund forekommer med flere reg.nummer. Videre er kravet ved import kun at det skal være tre kjente generasjoner bak en hund. Både manglende stamme og forskjellige reg.nr på samme hund medfører at en beregnet innavlsgrad ofte blir feil.

Man må være spesielt oppmerksom på dette og kanskje særlig i raser som har en liten populasjon i Norge og med en stor grad av importer

Ordliste:

  • Gen – arveanlegg. Et gen utgjør ett avgrenset avsnitt av DNA -molekylen. Det er oppdaget at arvemassen hos hund og mennesker inneholder drøyt 20 000 proteinkodede gener.
  • Innavl – avl som skjer mellom nærbeslektede individer. Innavl medfører att avkommer får flere homozygote (individer som har to like varianter av et gen) genpar for både ønskede og uønskede egenskaper.
  • Innavlsgrad – et tall som angir hvor mange prosent av et individs genpar som er homozygote. (identiske gener fra foreldrene for en bestemt arvelig egenskap). Innavlsgraden varierer etter hvor mange generasjoner man tar hensyn til.
  • Innavlsdepresjon – innavl medfører at avkommene får et stort antall gener med samme bestemt arvelig egenskap. Negative effekter av innavl (innavlsdepresjon) er redusert helse som blant annet gir seg uttrykk i økt risiko for arvelige sykdommer og infeksjonssykdommer, kortere forventet livslengde og redusert kullstørrelse.

Norsk Kennel Klubb står opp mot Hundemishandling i Kina og lar seg ikke true av FCI

Posted on Updated on

NKK TRUES MED SANKSJONER

NKK trues med sanksjoner
Ole Walter Sundlo
NKK trues med sanksjoner

For to uker siden gikk Norsk Kennel Klub (NKK) ut med en oppfordring til norske hundeiere om å bli hjemme når WDS skal arrangeres i Kina i 2019. Årsaken er den utstrakte og grove mishandlingen av hunder i landet. Nå truer det internasjonale kennelforbundet, FCI, med mulig utestenging av NKK, etter at NKK krever tildelingen av World Dog Show til Kina omgjort.

NKKs Hovedstyre har på vegne av norske hundeeiere engasjert seg sterkt mot mishandlingen av hunder som foregår i Kina, og som toppet seg under Yulin Dog Meat Eating Festival, som gikk av stabelen forrige måned.

Les: Taler hundeverdenen midt i mot

– Det har lenge vært fokus på mangel på menneskerettigheter i Kina, og den grove mishandlingen av hunder sammenfaller med en generell mangel på respekt for liv i landet. Som hundeiernes organisasjon er hundevelferd er førende for all virksomhet i NKK. Vi anser det derfor som helt naturlig at vi nå reagerer og gjør det vi kan for å få en slutt på denne mishandlingen, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

Les: Protesterer mot mishandling

NKKs oppfordring til norske dommere om å takke nei til oppdrag i Kina, samt kravet om at FCI omgjør sin avgjørelse om å tildele World Dog Show til Kina, har ikke blitt godt mottatt av FCI. NKK mottok forrige uke brev fra FCIs advokater, hvor det kreves at oppfordringen til norske utstillere om å holde seg hjemme trekkes tilbake. NKK minnes i brevet om at FCIs medlemsland må forholde seg lojale til de avgjørelser som er demokratisk vedtatt av FCI, og at brudd på dette kan medføre sanksjoner, som eventuell utestenging.

NKKs Hovedstyre har besluttet at NKK ikke endrer standpunkt i saken, og har sendt sitt svar til FCI.

– Det er vanskelig å oppfatte brevet fra FCIs advokat som noe annet enn en trussel, og et klart signal om at NKK nå bør droppe vårt engasjement i denne saken, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

– NKK anser at vårt engasjement for hundevelferden i Kina vil komme hele det internasjonale hundemiljøet til gode, og det er vanskelig å forstå at vårt sterke ønske om få World Dog Show 2019 flyttet skal møtes med denne typen trusler. Det å flytte World Dog Show 2019 til et annet land vil være et sterkt signal til kinesiske myndigheter, og den eneste sanksjonsmuligheten FCI har ovenfor Kina. Vår klare oppfordring til både utstillere og dommere er derfor å unngå deltakelse i Kina, frem til en dramatisk bedring av hundevelferden i landet er etablert. For å unngå lignende situasjoner i fremtiden er vår klare oppfordring til FCI å etablere minimumskrav for dyrevelferd i land som tildeles denne typen arrangement, konkluderer Hage.

Les også:

Les NKK´s artikkel HER

 

http://www.bellaklein.no

hundemishandling i kina, pomeranian oppdretter. Norsk kennel klubb og FCI

Bør alle raser HD-røntges?

Posted on Updated on

Bør alle raser HD-røntges?  405929_447722841939341_395781770_n 2

NKK mottar fra tid til annen henvendelser fra eiere av hunder med sterk grad av HD som utrykker bekymring for at ikke alle raser HD-røntges i like stor grad. NKK støtter FCIs avlsstrategi om at screening (undersøkelse av et stort antall dyr uavhengig av kliniske symptomer) bare bør anbefales for sykdommer og raser hvor sykdommen er et problem i rasen og har betydning for hundens funksjonelle helse. Dette står også angitt i NKKs avlsstrategi. Eksempler på slike screeningundersøkelser er røntgenundersøkelser for HD, albueleddsdysplasi og ryggundersøkelser samt øyelysning, ulike DNA-undersøkelser og patellastatus. Hunder bør undersøkes fordi det finnes et problem på rasen – ikke kun fordi det finnes en test. Målet i hundeavlen er funksjonelt friske hunder med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan lever et langt og lykke liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Dette innebærer at man i utvelgelse og kombinasjon av avlsdyr må legge størst vekt på å redusere forekomsten av de problemene som skaper dårlig helse og redusert livskvalitet for hunder av den aktuelle rasen.

Å øyelyse en rekke raser hvor arvelige øyesykdommer ikke er kjent eller utføre DNA-tester for sykdommer som ikke finnes på en rase har ingen hensikt. Når det gjelder øyelysning oppfordrer for øvrig NKK til å følge de anbefalingene som er gitt av gruppen for autoriserte øyelysere. En av de konkrete rasene som NKK har blitt kontaktet angående er cavalier king charles spaniel. I denne rasen er de mest velkjente sykdommene som gir store helsemessige utfordringene hjerteproblemer, syringomyeli og også øyeproblemer og respirasjonsproblemer. Hudproblemer er generelt et stort problem på alle raser. Hos cavalier king charles spaniel de siste 10 årene har 8 hunder fått diagnosen sterk grad HD. Dette utgjør 0,09% av hele populasjonen. Det er rimelig å anta at disse er HD-røntget fordi de har et klinisk problem med HD. Men totalt er kun 54 hunder (0,6%) av antall registrerte hunder undersøkt for HD. Omfanget av HD på rasen er det derfor vanskelig å si noe om. Hvilke krav kan man stille til en oppdretter når man har kjøpt en valp med sterk grad HD av en rase som ikke har krav om røntgenundersøkelse for HD? Mange forsikringsselskaper, inkludert vår egen samarbeidspartner Agria, krever at foreldrene skal være fri for HD hvis eier av en hund med HD skal få utbetalt dekking av veterinærutgifter eller livsforsikring for hunden. I tillegg skal den aktuelle hundens HD-status avleses av NKK og resultatet offentliggjøres på DogWeb. Dette gjelder alle raser, uavhengig av om det er krav til kjent HD-status hos foreldrene ved registrering av valper i NKK eller ikke.

Valper etter hunder med sterk grad av HD vil bli registrert med avlssperre – uansett rase. Dette gjelder alle valper født etter at hundens sterke grad er avlest i NKK. I denne aktuelle saken, hvor to kullsøsken er røntget med sterk grad, bør hundenes foreldre røntges for HD, og raseklubben bør oppfordre til at dette blir gjort. Dette betyr ikke det samme som at alle avlshunder av denne rasen bør røntges, men man bør røntge der hvor det er et problem. Hvis foreldre, søsken eller halvsøsken av disse hundene med sterk grad blir brukt videre i avl, er det oppdretters plikt å informere valpekjøperne om disse to valpene som har sterk grad av HD, og om øvrige helseproblemer i hundens nærmeste familie og rasen i sin helhet. Hvorvidt man kan kreve erstatning av oppdretter når man har kjøpt en hund som blir diagnostisert med sterk HD, vil være avhengig av en rekke forhold. NKK anbefaler å ta slike saker opp med Forbrukerrådet. Hvis hundens foreldre ikke blir røntget og forsikring for hunden følgelig ikke kan utbetales, er det rimelig å anta at oppdretter må utbetale erstatning inntil kjøpesummen av valpen.

Hvordan kan man vite hvorvidt HD er et klinisk problem på rasen når rasen ikke HD-røntges? NKK anbefaler alle raseklubbene å utføre en helseundersøkelse på sin rase. Dette kan gjøres gjennom en spørreundersøkelse i samarbeid med Veterinærhøgskolen. Informasjon om dette finner du på http://www.hundoghelse.no. Mange raseklubber har utført slike undersøkelser de siste årene. Disse undersøkelsene vil gi svar på omfanget av ulike kliniske helseproblemer hos rasen. Hvis symptomer som kan relateres til HD viser seg å være et problem på rasen bør HD-røntging av i første rekke avlsdyr vurderes som et tiltak. Statistikk fra forsikringsselskapene kan også være et godt hjelpemiddel i vurderingen av hva som er de viktigste utfordringene i rasen, og hva man bør legge størst vekt på i avlen. Raseklubben kan kontakte forsikringsselskapene for tilgang til disse. Statistikk fra Agria gir ingen indikasjon på at HD er et problem hos cavalier king charles spaniel.

 

Skrevet av: Astrid Indrebø, veterinær fagsjef i Norsk Kennel Klub, leder av Helseavdelingen Kristin H. Aukrust, veterinær, etolog og avlskonsulent i Norsk Kennel Klub. PS! Om du har lyst til å lese mer om avl, oppdrett og helse finner du dette her.

her er link til artikkelen på Norsk Kennel Klubb sine sider.

http://web2.nkk.no/toppsak/bor-alle-raser-hd-rontges/

 

 

www.bellaklein.no