Hund Generellt

Innavl og innavlsgrad – hva er det?

Posted on Updated on

 

16831442_10158373554470624_1162955322_n

Vi får mange spørsmål ift hva innavl er. Norsk Eurariser Klubb har forklart dette fint på sin side så vi anbefaler at man går inn og leser her.

Innavl er parring mellom dyr som er nærmere beslektet enn gjennomsnittet av parringer i rasen.

Det som regnes som innavl i en rase med mange individer, regnes ikke nødvendigvis som innavl i en rase med færre individer. Faren for å få en valp som er innavlet blir større i en rase med få individer. Disse rasene har ofte en snever avlsbase og faren for at det skal oppstå innavlsproblemer er derfor større enn dersom man velger en rase med mange individer.

Det samme problemet kan oppstå dersom det er snakk om en tallmessig stor rase der de fleste hundene (kanskje alle) stammer fra kun et fåtall avlsdyr.

Hva er problemene med innavl?

Det største problemet med innavl er at man dobler på like gener. Det kan være positivt når det gjelder utseende, men som regel negativt når det kommer til sykdommer og mentalitet.

De fleste sykdommer nedarves ressesivt. Det betyr at foreldredyrene kan være friske uten tegn på sykdom. Men når to avlsdyr som begge bærer på et sykdomsgen får valper sammen, vil en fjerdedel av valpene bli syke. Halvparten av de friske valpene vil bære sykdomsgenet med seg videre og bare en fjerdedel av valpene vil være friske og fri for sykdomsgenet.

Problemet er at man ikke kan vite hvem disse friske valpene som ikke bærer genet er uten å ta i bruk gentesting. En gentest gir ikke alle svar, da en ikke har kommet så langt i forskning ennå. Det finnes heller ikke gentester for alle sykdommer. Gentesting er derfor ingen hvilepute.

Man regner med at alle hunderaser har sykdommer og alle hunder, uansett rase eller manglende sådan, bærer på ett eller flere sykdomsgener. Når man gjennom innavl parrer to beslektede foreldredyr er sjansen for at man treffer på to foreldredyr som bærer på det samme sykdomsgenet langt større enn når man parrer to ubeslektede dyr.

Et annet stort problem med innavl er innavlsdepresjon. Dette betyr økt sykdomsfrekvens, nedsatt livskraft, redusert holdbarhet og redusert fruktbarhet.

Disse problemene oppstår på grunn av tap av egenskaper på grunn av økt antall like (homozygote) gener i genparene. Dette fører til at bl.a. immunforsvaret blir mindre effektivt ved at individets mulighet for å produsere antistoffer blir drastisk redusert.

Hva er matadoravl?

Matadoravl betyr gjentatt bruk av samme hann, som regel på grunn av popularitet og/eller manglende tilgjengelighet av andre hanner. Det fører til at mange hunder i neste generasjon er i slekt med hverandre. Matadoravl vil derfor øke faren for innavl i en rase.

I og med at tisper kun får et begrenset antall valper etter seg i forhold til en hann, er matadoravl som regel et problem der det er snakk om populære hanner.

NKKs grunnleggende anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5 % av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en 5-års periode. Har man en rase med 100 registreringer årlig skal et avlsdyr ha maks 25 avkom etter seg i hele avlsdyrets levetid. NEK følger desse avlsanbefaligene til NKK.

Hvor stor innavlsprosent?

Innavlsprosenten viser hvor stor prosent av genene som er lik hos både far og mor. Genetikerne fraråder tettere innavl enn 6,25 prosent. Dette er det samme som parring av søskenbarn. Parrer man halvsøsken får man 12,5 prosent innavl.

Mange kombinasjoner kan virke til å gi en lav innavslprosent. Når man ser nærmere på stamtavlen kan det vise seg at en eller flere hunder går igjen mange steder på stamtavlen til både far og mor slik at innavlsprosenten kan bli høy på kombinasjonen, uten at foreldredyrene ser ut til å være i nær slekt hvis man kun ser på de 3-4 nærmeste slektsleddene.

Når man skal sjekke innavlsprosenten er det derfor viktig å sjekke lenger bak på stamtavlen enn 3 generasjoner og ikke minst sjekke at eventuelle avlsmatadorer på stamtavlen ikke står oppført med forskjellige registreringsnummer flere steder på stamtavlen.

Enkelte hunder har flere ulike registreringsnummer fordi de har avkom i flere land. I databasen blir hunder med ulike registreringsnummer regnet som to ulike hunder. Det kan føre til at kull med stor innavlsprosent står oppført med en lavere innavlsprosent i en database enn det som er reelt. Norsk Kennelklubb advarer mot dette når de omtaler sin database som heter Dogweb, se beskrivelse av Dogweb nedenfor.

Dogweb er Norsk Kennelklubb sin database over norske hunder og kull. Den innholder innavlsgrad, HD registreringer med mer. Følgende er hentet fra NKK sine sider:

«Innavlsgrad i DogWeb
NKK har i første omgang valgt å publisere en beregnet innavlsgrad på hver enkelt hund i databasen samt at systemet beregner innavlsgraden på en fiktiv stamtavle for en kombinasjon som man planlegger. Et meget nyttig verktøy for de aller fleste oppdrettere.

Det er meget viktig å være klar over svakhetene ved slike beregninger i NKKs hundedatabase.

NKK og sikkert alle andre kennelklubbers, database har i utgangspunktet aldri vært laget for å kunne foreta slike beregninger . Hovedhensikten var “å føre register over raserene hunder” og å kunne skrive ut en stamtavle til disse hundene. Med dette som hovedmål var det ikke “så viktig” om en hund ble dublisert i databasen og forekom flere ganger med forskjellige reg.nr. Den utskrevne stamtavlen var rett.

Et annet “problem” er FCIs regler for registrering av importer. Disse reglene medfører at hunder skifter reg.nr etterhvert som de flytter. Eksempelvis en norsk hund selges som valp til Danmark. I DK får denne nytt reg.nr. Mens den er i DK parres den med en norsk tispe. Hunden selges videre til Spania og noen i Norge importere sæd fra denne nå spanske hannhunden og bruker denne på en norsk tispe. I NKKs database kan denne opprinnelige norsk hunden nå forekomme med tre forskjellige reg.nr og alt er gjort etter regelverket.

Dette problemet oppstår også med hunder fra England som har et reg.nr. brukes i Norge med dette og senere får et Stud book nr. og så brukes med dette. Det er umulig for andre enn de som har inngående kjennskap til en rase å oppdage og evt. korrigere slike “feil”. Hundens navn er ofte, men langt fra alltid, en god nok identifikator. NKK har til hensikt å utvikle et system som gjør det mulig for klubbene å rapportere slike “feil” i databasene slik at vi kan få oppdatert og korrigert dette. Samtidig vil NKK jobbe både mot Nordisk Kennel Union og FCI for å fjerne regelen om å endre et reg.nr.

Beregning av innavlsgrad bruker selvfølgelig hundenes registreringsnummer som identifikator av hvert enkelt individ og det er altså flere tilfeller hvor samme hund forekommer med flere reg.nummer. Videre er kravet ved import kun at det skal være tre kjente generasjoner bak en hund. Både manglende stamme og forskjellige reg.nr på samme hund medfører at en beregnet innavlsgrad ofte blir feil.

Man må være spesielt oppmerksom på dette og kanskje særlig i raser som har en liten populasjon i Norge og med en stor grad av importer

Ordliste:

  • Gen – arveanlegg. Et gen utgjør ett avgrenset avsnitt av DNA -molekylen. Det er oppdaget at arvemassen hos hund og mennesker inneholder drøyt 20 000 proteinkodede gener.
  • Innavl – avl som skjer mellom nærbeslektede individer. Innavl medfører att avkommer får flere homozygote (individer som har to like varianter av et gen) genpar for både ønskede og uønskede egenskaper.
  • Innavlsgrad – et tall som angir hvor mange prosent av et individs genpar som er homozygote. (identiske gener fra foreldrene for en bestemt arvelig egenskap). Innavlsgraden varierer etter hvor mange generasjoner man tar hensyn til.
  • Innavlsdepresjon – innavl medfører at avkommene får et stort antall gener med samme bestemt arvelig egenskap. Negative effekter av innavl (innavlsdepresjon) er redusert helse som blant annet gir seg uttrykk i økt risiko for arvelige sykdommer og infeksjonssykdommer, kortere forventet livslengde og redusert kullstørrelse.

«Feng» in a new episode of «Side om Side# on #nrk 💗 #sideomside #pomeranian #bellaklein #bellakleins

Posted on Updated on

Vår orange Pomeranian Marko, spiller «FENG» i TV serien «Side om Side på NRK» 🙂
Dette en helt fantastisk produksjon og en fantastisk morsom og talentfull gjeng. Følg med i neste sessong hvor Feng og Celina drar til Inda.

via Instagram http://ift.tt/28OCzlS

Båndtvant fra 1 April – 20 august

Posted on

Fra og med 1. april og helt fram til og med 20. august er det ordinær båndtvang, og alle hunder må holdes i bånd. Båndtvangen er innført for å beskytte velferden til vilt og deres avkom.

Bella
Bella

Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder må derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden.

Båndtvangsperioden frarøver i praksis hunder muligheten til normal atferd over en lang periode. Dette gir dårligere dyrevelferd, noe som kan være en av forklaringene på hvorfor enkelte hundeeiere har vanskelig for å respektere båndtvangen. For å unngå konflikter og frustrasjon er det nødvendig at kommunene oppretter flere friområder.

Hundeloven: Sikring av hund ved båndtvang m.m

Norsk Kennel Klub (NKK) oppfordrer hundeeiere til å respektere båndtvangen, men håper også at landets kommuner kommer hundeeiere i møte ved å opprette friområder.

Ønsker du å lese mer om hvordan du kan gå frem for å påvirke forholdene i ditt nærområde? Eller er din kommune kanskje i ferd med å vedta forskrifter som du er uenig i? Da kan du ta en titt på NKKs «Veileder til kommunale forskrifter«.

Mer info på NKK

Støtt Norske Servicehunder

Posted on

servicehunden-marvin-og-kameratnorske-servicehunder-logo

Vi i Agria støtter Norske Servicehunder og vi ønsker å oppfordre våre venner til å være med å bidra slik at Norske Servicehunder kan fortsette
sitt viktige arbeid.

For mennesker med diagnoser som for eksempel Parkinsons sykdom, revmatisme og epilepsi vil en servicehund gi betraktelig økt livskvalitet og selvstendighet.

Servicehunder kan trenes til å utføre oppgaver som forenkler hverdagen for brukerne. Dette er oppgaver som å vaske klær, bære handleposer, løfte av telefonen eller plukke opp gjenstander som brukeren mister. De kan også læres opp til å utføre kritiske oppgaver som gjør at brukerne kan gå på jobb, bo hjemme og fungere i hverdagen som de ellers ikke ville hatt mulighet til uten en personlig hjelper.

I mars 1990 ble Anne Margrethe Nyhus utsatt for blind vold og skader i nakke og rygg gjorde at hun ble totalt avhengig av rullestol. Servicehunden Marvin er trent opp til å hjelpe henne med å kle på seg, vaske klær, bære ut søppel og hente telefonen om den ringer.  I 2014 ble Marvin en av Norges Dyrehelter i Agrias kåring. Se video med Anne Margrethe og Marvin fra tv2.

Får ingen statlig støtte

Norske Servicehunder er med sine 20 brukermedlemmer en veldig liten brukerforening. Servicehundene får i dag ingen statlig støtte og er avhengig av gaver for å kunne opprettholde ønsket aktivitetsnivå. Med sine 20 brukermedlemmer er Norske Servicehunder en liten brukerforening og de får ingen statlig støtte. De er derfor avhengig av gaver og støtte for å kunne drive.

En av deres viktigste oppgaver i dag er å jobbe for at servicehunder skal godkjennes og finansieres som offentlig dekket hjelpemiddel for fysisk funksjonshemmede, på samme måte som førerhunder er for blinde.

Støtt servicehundene

I sitt arbeid med å skaffe finansiering til servicehundene er Norske Servicehunder helt avhengige av støtte.

Ved å gi et bidrag kan DU være med å gjøre slik at de får midler til å gjøre en enda bedre jobb. Send SMS med kodeord HUNDEGAVE til 2377 og bidra med 100 kroner. Hver krone går direkte til dokumenterbare aktiviteter til hunder og brukere

Er du fortsatt usikker på hvor viktigheten av en servicehund? Frem til juleaften vil Norske Servicehunder i samarbeid med oss i Agria Dyreforsikring daglig dele små eksempler på hva en servicehund gjør i hverdagen og hvor mye de betyr for sine eiere.

www.bellaklein.no

Dyrepolitiet har kommet!! endelig

Posted on Updated on

Historisk dag! I dag presenteres dyrepolitiet! Dyrevernalliansen vil fortsette vårt arbeid for et landsdekkende, permanent dyrepoliti, men dette prøveprosjektet i Sør-Trøndelag er en stor seier for dyrene! Våre rapporter om dyrepolitiet i Sverige og for lave straffer for dyremishandling har vært med på å danne grunnlag for det norske dyrepolitiet. Vi har holdt foredrag på Stortinget og undervist på Politihøgskolen. Endelig er dagen her – dyrepolitiet har kommet!

Husk å dele denne gode nyheten med dine venner
følg Dyrealliansen her: https://www.facebook.com/dyrevern?fref=ts

 

 

11896164_10153073408526430_2542684575995848344_n

 

Norsk Kennel Klubb står opp mot Hundemishandling i Kina og lar seg ikke true av FCI

Posted on Updated on

NKK TRUES MED SANKSJONER

NKK trues med sanksjoner
Ole Walter Sundlo
NKK trues med sanksjoner

For to uker siden gikk Norsk Kennel Klub (NKK) ut med en oppfordring til norske hundeiere om å bli hjemme når WDS skal arrangeres i Kina i 2019. Årsaken er den utstrakte og grove mishandlingen av hunder i landet. Nå truer det internasjonale kennelforbundet, FCI, med mulig utestenging av NKK, etter at NKK krever tildelingen av World Dog Show til Kina omgjort.

NKKs Hovedstyre har på vegne av norske hundeeiere engasjert seg sterkt mot mishandlingen av hunder som foregår i Kina, og som toppet seg under Yulin Dog Meat Eating Festival, som gikk av stabelen forrige måned.

Les: Taler hundeverdenen midt i mot

– Det har lenge vært fokus på mangel på menneskerettigheter i Kina, og den grove mishandlingen av hunder sammenfaller med en generell mangel på respekt for liv i landet. Som hundeiernes organisasjon er hundevelferd er førende for all virksomhet i NKK. Vi anser det derfor som helt naturlig at vi nå reagerer og gjør det vi kan for å få en slutt på denne mishandlingen, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

Les: Protesterer mot mishandling

NKKs oppfordring til norske dommere om å takke nei til oppdrag i Kina, samt kravet om at FCI omgjør sin avgjørelse om å tildele World Dog Show til Kina, har ikke blitt godt mottatt av FCI. NKK mottok forrige uke brev fra FCIs advokater, hvor det kreves at oppfordringen til norske utstillere om å holde seg hjemme trekkes tilbake. NKK minnes i brevet om at FCIs medlemsland må forholde seg lojale til de avgjørelser som er demokratisk vedtatt av FCI, og at brudd på dette kan medføre sanksjoner, som eventuell utestenging.

NKKs Hovedstyre har besluttet at NKK ikke endrer standpunkt i saken, og har sendt sitt svar til FCI.

– Det er vanskelig å oppfatte brevet fra FCIs advokat som noe annet enn en trussel, og et klart signal om at NKK nå bør droppe vårt engasjement i denne saken, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

– NKK anser at vårt engasjement for hundevelferden i Kina vil komme hele det internasjonale hundemiljøet til gode, og det er vanskelig å forstå at vårt sterke ønske om få World Dog Show 2019 flyttet skal møtes med denne typen trusler. Det å flytte World Dog Show 2019 til et annet land vil være et sterkt signal til kinesiske myndigheter, og den eneste sanksjonsmuligheten FCI har ovenfor Kina. Vår klare oppfordring til både utstillere og dommere er derfor å unngå deltakelse i Kina, frem til en dramatisk bedring av hundevelferden i landet er etablert. For å unngå lignende situasjoner i fremtiden er vår klare oppfordring til FCI å etablere minimumskrav for dyrevelferd i land som tildeles denne typen arrangement, konkluderer Hage.

Les også:

Les NKK´s artikkel HER

 

http://www.bellaklein.no

hundemishandling i kina, pomeranian oppdretter. Norsk kennel klubb og FCI

Ikke gå fra hunden din i bil

Posted on Updated on

Får ikke delt denne nok ganger!.
pass på hundene deres og ikke gå fra de i bilen. det blir så utrolig raskt 50 grader inne i bilen. Del denne!

11406794_847169872031497_5279714587537818213_n

IMG_7381
Marko i bilen